Mazné – kópia.png Dvojzložkové – kópia.png

Medzi ostatné mazivá, lepidlá a iné prípravky patria výrobky rôznych výrobných firiem ako sú napríklad značky Versachem, a division of ITW USA, WD, BTS Industries Made In USA , PRESTO, ProSeal U.S.A., HENKEL, DEVCON Illinois USA, GYNEX, Aerosol - service, SANOJ TAPE Švédsko a podobne.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 204

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

 • Počet na stránku
 • 10
 • 20
 • 30

Zaistenie skrutkových spojov stredne silné 6 ml

 • Výrobca: VERSACHEM, Riviera Beach, USA
 • Katalógové číslo: 24206
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 1 ks

5,38 EUR 4,49 EUR (Vaša cena bez DPH:)

Zaistenie skrutkových spojov stredne silné 10 ml

 • Výrobca: VERSACHEM, Riviera Beach, USA
 • Katalógové číslo: B20010
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 2 ks

7,39 EUR 6,16 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

WD - 40 5L

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20005
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 0 ks

45,21 EUR 37,68 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Novinka

WD - 40 450ml Smart Straw

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20014
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 13 ks

7,14 EUR 5,95 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

Tesniaca hmota REINZOSIL (70 ml)

 • Výrobca: REINZ
 • Katalógové číslo: 70-31414-10
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 7
 • Na sklade 0 ks

8,65 EUR 7,21 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

Tesnenie silikónové MEGA GREY do 343°C 85g

 • Výrobca: VERSACHEM, Riviera Beach, USA
 • Katalógové číslo: 99939
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 0 ks

5,38 EUR 4,49 EUR (Vaša cena bez DPH:)

Tesnenie silikónové MEGA COPPER do 371°C 85g

 • Výrobca: VERSACHEM, Riviera Beach, USA
 • Katalógové číslo: 88839
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 2 ks

5,88 EUR 4,90 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

TEROSON VR 620 400ml - rýchloodhrdzovač

 • Výrobca: Henkel & Co
 • Katalógové číslo: 232404
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 0 ks

7,21 EUR 6,01 EUR (Vaša cena bez DPH:)

SVITOL Silikon Lubrificante (400 ml)

 • Výrobca: Arexons S.p.A. Italy
 • Katalógové číslo: 4119
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 5 ks

6,20 EUR 5,17 EUR (Vaša cena bez DPH:)

SVITOL Professional GREASE PTFE (400 ml)

 • Výrobca: Arexons S.p.A. Italy
 • Katalógové číslo: Cod:4363
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 6 ks

6,80 EUR 5,67 EUR (Vaša cena bez DPH:)

Strana 1 z 5    Celkom 49 záznamov