Mazné – kópia.png Dvojzložkové – kópia.png

Medzi ostatné mazivá, lepidlá a iné prípravky patria výrobky rôznych výrobných firiem ako sú napríklad značky Versachem, a division of ITW USA, WD, BTS Industries Made In USA , PRESTO, ProSeal U.S.A., HENKEL, DEVCON Illinois USA, GYNEX, Aerosol - service, SANOJ TAPE Švédsko a podobne.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 204

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

 • Počet na stránku
 • 10
 • 20
 • 30
 • Nie je na sklade

WD-40 Specialist White Lithium 400ml

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20028
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 0 ks

6,69 EUR 5,58 EUR (Vaša cena bez DPH:)

WD-40 Specialist Silicone Lubricant 400ml

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20027
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 4 ks

6,69 EUR 5,58 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

WD-40 Specialist PTFE 400ml

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20025
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 0 ks

6,69 EUR 5,58 EUR (Vaša cena bez DPH:)

WD-40 Specialist Penetrant 400ml

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20026
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 2 ks

6,69 EUR 5,58 EUR (Vaša cena bez DPH:)

WD - 40 5L

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20005
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 1 ks

35,28 EUR 29,40 EUR (Vaša cena bez DPH:)

WD - 40 450ml Smart Straw

 • Výrobca: WD-40 Company Ltd. UK
 • Katalógové číslo: 20014
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 12 ks

5,74 EUR 4,79 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

Tesnenie silikónové MEGA GREY do 343°C 85g

 • Výrobca: VERSACHEM, Riviera Beach, USA
 • Katalógové číslo: 99939
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 0 ks

5,38 EUR 4,49 EUR (Vaša cena bez DPH:)

Tesnenie silikónové MEGA COPPER do 371°C 85g

 • Výrobca: VERSACHEM, Riviera Beach, USA
 • Katalógové číslo: 88839
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 2 ks

5,88 EUR 4,90 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

Tesnenie červené - spoje od -73°C do 343°C 85g

 • Výrobca: Wersachem, a division of ITW USA
 • Katalógové číslo: 65309
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 7
 • Na sklade 0 ks

5,04 EUR 4,20 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

TEROSON VR 620 400ml - rýchloodhrdzovač

 • Výrobca: Henkel & Co
 • Katalógové číslo: 232404
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 1
 • Na sklade 0 ks

7,21 EUR 6,01 EUR (Vaša cena bez DPH:)

Strana 1 z 6    Celkom 52 záznamov